Trong năm 2019, hơn 50% các thành viên của NetViet International đã kết nối thành công với các đối tác quốc tế + > 20% đã kết nối thành công giữa các đối tác trong nước và > 70% trên tổng số thành viên đa kết nối thành công, con số quả là không nhỏ, đó là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ không chỉ của ban điều hành mà còn là sự nỗ lực của các thành viên của Hiệp Hội doanh nhân NetViet International trên toàn thế giới.